Adatkezelési tájékoztató

Amikor a Foliocean márka szolgáltatásait igénybe veszed, vagy felveszed valamelyik kollaboránsunkkal a kapcsolatot, ránk bízod az adataid. Ez hatalmas felelősség, ezért igyekszünk mindent megtenni, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel és biztonsággal kezeljük azokat.

Kik vagyunk mi?

A Foliocean márka és a márkával összefüggésbe hozható tartalmak magánválallkozók közös kínálata és felelőssége.

Vállalkozó:Solténszky Olivér András EV.Vállalkozó:Tamás Dániel EV.
Nyilvántartási szám:57405133Nyilvántartási szám:57883423
Adószám:59384786-1-42Adószám:59837734-1-25
Székhely:1081 Budapest, Rákóczi út 57.Székhely:3985 Hercegkút, Petőfi Sándor u. 127
Elektronikus címe:soliwer@gmail.comElektronikus címe:dtamas020@gmail.com

A fenti entitások együttesen a továbbiakban Adatkezelő. A következőkben olvashatja a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdései alapján, a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás. A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az Adatkezelő a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.

Miről szól ez a dokumentum?

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Panaszkezelés

Felmerülő kérdés vagy bizonytalanság esetén, írd meg nekünk a soliwer@gmail.com e-mail címre és megkeressük a jogos és jogszerű megoldást.

Kapcsolatfelvétel

Elektronikus kapcsolatfelvétel esetén automatikusan kezelni fogjuk a számunkra elréhetővé tett adatokat.

Kezelt adatok köre:Név,
E-mail cím
Adatkezelés célja:kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Adatkezelés időtartama:– Az elektronikus megkereséseket, és az adatokra adott válaszokat az érintett számára történő megküldését követően 5 évig megórzi, azt követően pedig törli,
– Érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek
Adatkezelés jogalapja:A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatok forrása:Érintett
Adatfeldolgozó:Solténszky Olivér András EV. (adatok)

Az elektronikus levelezés a Google szolgáltatásán keresztül üzemel.

Hírlevél feliratkozás

Amennyiben szeretnél hírlevelek formájában értesülni újdonságokról, erre a legmegfelelőbb mód a feliratkozás. Ebben az esetben már nem csak az Adatkezelő fogja kezelni az átadott adatokat, hanem a lentebb jelölt rendszer üzemeltetője is. Ez, a belénk vetett bizalom kibővítése. Mi is bízunk a szolgáltatóban, de folyamatosan figyeljük és szkeptikusan vizsgáljuk, hogy történhetett-e bármilyen adatszivárgás.

Kezelt adatok köre:Név,
E-mail cím
Adatkezelés célja:Tájékoztatás, direktmarketing, üzletszerzési célú megkeresés
Adatkezelés időtartama:Visszavonásig (leiratkozás vagy közvetlen megkeresés az adatok eltávolítására)
Adatkezelés jogalapja:Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke, valamint (47), (48), (49) preambulumbekezdése
A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 06/2014 véleménye az adatkezelő 95/46/EK irányelv 7. cikke szerinti jogszerű érdekeinek fogalmáról
Adatok forrása:Érintett
AdatfeldolgozóInuit Inc. (Mailchimp)
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

A hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulásodat, az adataid kezelésére bármikor visszavonhatod. Ezt a jogodat a soliwer@gmail.com email címre küldött üzenettel vagy eDM esetén az üzenet alján lévő „leiratkozás” gomb útján (azonnali hatállyal), gyakorolhatod.

Külső oldalra mutató linkek

A weboldal harmadik fél által kezelt weboldalra mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik fél szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik fél végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően.

Jelenleg a weboldalon az alábbi harmadik fél weboldalára mutató hivatkozás található meg: Youtube.com.
Ez a hivatkozás/hivatkozások folyamatosan változhatnak.

Meddig tartjuk meg az adataid?

Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évre irányozzuk előre a kapcsolattartási adatok tárolását.

Közvetlen megkeresés esetén azonnali hatállyal eltávolítjuk a kért adatokat a rendszereinkből. Korábbi nyitott vagy már lezárt szerződés esetén az üzleti adatok nem kerülhetnek törlésre. Ld. Hozzájárulás visszavonása fejezet

Jogaid az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, az Adatkezelő köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Elfeledtetéshez való jog

Az érintett kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon:06-1-391-1400
Fax:06-1-391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.